Nytt projekt stärker mödravården i Liberia

Liberia Dujar Association mottagit ett stort bidrag från Jochnick Foundation till ett projekt över tre år i Liberia på vår Yrkesutbildningskola att utbilda kvinnor att främja god mödravård och minska dödligheten vid barnafödande.

Genom praktiska utbildningar och kapacitetsstärkande insatser ska kvinnodödligheten vid barnafödande minskas. Genom projektet ska kvinnor få lära sig god hälsovård och andra utbildningsinsatser som höjer den lokala kapaciteten att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för mödrar och barn.

Tillsammans med Liberia Dujar Association-Sweden ska Liberia Dujar Association-Liberia arbeta med projektet.

Liberia Dujar Association är mycket tacksam för Jochnick Foundations stora bidrag.

Av Lois Hemgren